AbonnementenKoffie
ActiesBestellen
100% Direct Trade
100% Eerlijke Koffie
100% Arabica Koffie
100% Biologisch
Menu

I ALGEMEEN

1 DEFINITIES

Selaco : Stichting Selaco, gevestigd te Doorn en ingeschreven in het handelsregister;
Koper : De wederpartij van Selaco;
Overeenkomst : De overeenkomst tussen Selaco en Koper;

2 ALGEMEEN

2.1          De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Selaco en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2          De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.3          Indien Selaco met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.4          Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1          Alle aanbiedingen van Selaco, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2          Overeenkomsten waarbij Selaco partij is, gelden eerst als gesloten:

a.) door schriftelijke of elektronische bevestiging door Selaco van een bestelling;

b.) door schriftelijke of elektronische opdracht c.q. bestelling door Koper;

c.) door de feitelijke uitvoering c.q. levering door Selaco van een bestelling;

3.3          Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.4          Wordt aan Koper een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan zijn deze slechts als aanduiding getoond of verstrekt. De uiteindelijk geleverde goederen kunnen hiervan afwijken.

3.5          Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Selaco binden de laatste niet, voor zover ze door Selaco niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.6          Selaco is bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen. Indien:

sprake is van liquidatie, overgang van de onderneming van Koper, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper.

Koper tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens Selaco, danwel;

Selaco goede grond heeft te vrezen dat Koper niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en Koper naar het redelijk oordeel van Selaco niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Indien zich een van de hiervoor genoemde situaties voordoet, is al hetgeen Selaco van Koper te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

4 PRIJS

4.1          De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

4.2          Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijziging onderhevig en binden Selaco niet.

4.3          Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

5 LEVERING 

5.1         Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en betreffen nimmer een fatale termijn.

5.2         Aan de leveringsplicht van Selaco zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van Koper.

5.3         Indien Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van Koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

6   ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

6.1         Koper is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Selaco terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Koper niet binnen acht dagen na de dag van de levering Selaco wijst op de gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dan wordt de Koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.2         Selaco dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te (laten) controleren. De kosten van een ter zake in te schakelen derde zijn voor rekening van de Koper.

6.3         Indien de klacht door Selaco juist wordt bevonden, zal Selaco de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. Selaco is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

6.4         Reclames ontslaan de Koper niet van zijn verplichting tijdig te betalen.

6.5         Indien er sprake is van garantie, dan geldt dat deze garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Koper en/of door derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van Selaco Koper of derden aan het goed wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

6.6         Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Selaco geen invloed op kan uitoefenen.

7  BETALING EN INCASSOKOSTEN

7.1         Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te geschieden hetzij contant bij levering, hetzij binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Selaco aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2         Selaco is gerechtigd om, voordat zij enige handeling dient te verrichten, vooruitbetaling van een gedeelte dan wel het volledig door Koper verschuldigde bedrag te verlangen.

7.3         Indien Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 14 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4         Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Op eerste verzoek van Selaco is Koper verplicht vervangende zekerheid te stellen.

7.5         Indien Koper een consument is worden de in het vorige lid bedoelde incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW met een minimumbedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00. Koper die een consument is, is deze vergoeding eerst verschuldigd nadat zij vruchteloos door Selaco is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake incassokosten.

7.6         Indien Koper een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan belopen de in lid 3 genoemde incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.

7.7         Selaco heeft het recht alvorens de goederen te leveren volledige betaling en bij levering aan Kopers die consument zijn betaling van 50% van de koopprijs te verlangen.

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1         Zolang Selaco geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Selaco.

8.2         Selaco heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.

8.3         Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de Koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.4         De eigendom van door Selaco ter beschikking gestelde presentatiematerialen blijft te allen tijde bij Selaco, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1         Selaco is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen, non-conformiteit, dan wel uit onrechtmatige daad jegens de Koper, tenzij de Koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Selaco. In geen geval is Selaco aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

9.2         Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid geen toepassing zou blijken te vinden, is de aansprakelijkheid van Selaco beperkt tot een bedrag van maximaal 5 maal het laatstelijk gefactureerde bedrag of, in het geval er nog geen factuur verzonden is, het te factureren bedrag. Selaco zal te allen tijde gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.

9.3         De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 9.2 zal nimmer meer bedragen dan EURO 10.000, – dan wel het eventueel door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag.

10 OVERMACHT

10.1        Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Selaco of de Koper, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Selaco, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende, maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Selaco dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Selaco overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de  Koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kon doen gelden.

10.2        Selaco is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1        Op alle door Selaco gesloten Overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2        Alle geschillen voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Deventer (Nederland), tenzij Selaco een andere bevoegde rechter prefereert.

II KOOP OP AFSTAND

12 TOEPASSELIJKHEID

12.1        Deze voorwaarden zijn naast de in hoofdstuk I “algemeen” opgenomen bepalingen van toepassing uitsluitend indien er sprake is van koop op afstand als bedoeld in Burgerlijk Wetboek 7 titel 1 afdeling 9A (te weten: consumentenkoop). Ingeval van tegenstrijdigheid met de bepalingen van hoofdstuk I, dan prevaleren de bepalingen van hoofdstuk II.

12.2        Voordat de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden worden gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Selaco zijn in te zien en zij op verzoek van Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

12.3        Indien de koop op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de koop op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koop op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

13 HET AANBOD

13.1        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

13.2        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Selaco gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Selaco niet.

14 DE OVEREENKOMST

14.1        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

14.2        Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Selaco onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Selaco is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

14.3        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Selaco passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Selaco daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

14.4        Selaco kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Selaco op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

15 HERROEPINGSRECHT

15.1        Bij de aankoop van goederen heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of een vooraf door Koper aangewezen en aan Selaco bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Selaco retourneren, conform de door Selaco verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

16.1        Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

16.2        Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Selaco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

17 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

17.1        Voornoemde herroepingsrecht geldt niet voor goederen:

die door Selaco tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs is gebonden aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Selaco geen invloed heeft;

die kunnen worden aangemerkt als levensmiddelen, dranken of andere artikelen voor regelmatig huishoudelijk gebruik.

18 LEVERING EN UITVOERING 

18.1        Selaco zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

18.2        Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Selaco kenbaar heeft gemaakt.

18.3        Selaco zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

18.4        In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Selaco het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

18.5        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Selaco zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Selaco.

18.6        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Selaco tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan  Selaco bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

100% Direct Trade
100% Eerlijke Koffie
100% Arabica Koffie
100% Biologisch
Naar boven
Eerst even proeven?
Vraag hier het proefpakket aan!